0486/99.61.56

Algemene voorwaarden Jeroen Events (hierna genoemd organisator)

Door de bestelling van tickets, stemt de koper in met deze algemene voorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor de bestelling van tickets zowel via de website, of via fysieke verkoop, telefonisch, schriftelijk of via email.

De op de website of op de tickets vermelde datum, uur en plaats van het optreden of evenement zijn niet bindend voor de organisator en kunnen steeds ingeval van noodzaak worden gewijzigd. Ingeval van wijziging van datum, uur of plaats, blijven de tickets geldig en worden deze niet terugbetaald noch omgeruild. Bij tickets met genummerde plaatsen behoudt de organisator zich het recht voor op het optreden of evenement een andere plaats toe te wijzen, ingeval van noodzaak of om veiligheids- of andere praktische redenen, zonder aanspraak op vergoeding. Wijzigingen in het programma geven evenmin aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

De bestelling van tickets vallen, behoudens de afwijkingen hieronder vermeld, onder de algemene regels van koop-verkoop zoals opgenomen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Bij bestelling is er geen herroepingsrecht van de koper. Indien de organisator zijn verplichtingen inzake het doorgaan van het optreden of evenement niet kan nakomen door een reden extern aan zijn wil, geldt artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek, met als gevolg dat de organisator, door overmacht gehinderd om zijn verplichtingen op de geplande datum uit te voeren, geen vergoeding verschuldigd is aan de koper.
Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Indien bij bestelling de tickets niet effectief zijn betaald binnen de gestelde termijn, of in het algemeen binnen een termijn van 5 werkdagen, wordt de bestelling geannuleerd en de tickets opnieuw vrijgegeven. Pas na ontvangst van betaling worden de tickets toegezonden op het door de koper opgegeven (email)adres. Als er geen tijd meer is om tickets te verzenden, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa. Bij verlies van tickets worden geen vervangtickets voorzien. Gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen is verboden behoudens schriftelijke toestemming van de organisator. De ticketkoper dient zich te houden aan de “Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. De organisator behoudt zich het recht voor om de houder van met winst doorverkochte tickets de toegang tot de zaal of het evenement te verbieden, zonder enige aanspraak op vergoeding. Bij vermoeden van commerciële doorverkoop kan de organisator de bestelling van tickets weigeren.

De organisator heeft het recht houders van een ticket de toegang tot het optreden of evenement te weigeren indien deze een bedreiging vormen voor de rust en de openbare orde, of er dreiging is dat zij het optreden of evenement zouden kunnen verstoren, zonder aanspraak op vergoeding. Houders van een ticket dienen zich steeds te gedragen naar het inwendig reglement van de locatie waar het optreden of evenement doorgaat en naar de richtlijnen van de organisator.

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd waar de organisator is gevestigd.